Regulamin

Regulamin sprzedaży Sklepu Internetowego www.kukartka.pl

 Sklep Internetowy www.kukartka.pl działający pod adresem //www.kukartka.pl jest serwisem prowadzonym przez:

Passion Cards Sp. z o.o.
ul. Bukowska 41
62-081 Wysogotowo
Tel.: (61) 624 56 00
Fax: (61) 624 56 11 
E-mail: sekretariat@kukartka.pl

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062070, NIP: 781-16-76-574, o kapitale zakładowym w wysokości 274 000,00 zł.

Definicje:

Sklep Internetowy kukartka.pl– sklep działający pod adresem //www.kukartka.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Spółka - należy rozumieć Passion Cards Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (ul. Bukowska 41, 62-081 Wysogotowo)

Magazyn– miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

Dni robocze– oznacza każdy dzień tygodnia, poza sobotą, niedzielą oraz dniami uznawanymi na podstawie odrębnych przepisów za ustawowo wolne od pracy;

Newsletter–  elektroniczny biuletyn wydawany  przez Sklep Internetowy kukartka.pl, zawierający informacje o bieżącej ofercie Sklepu Internetowego kukartka.pl, aktualnych promocjach, wyprzedażach, konkursach i innych wydarzeniach;

Klient- osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym kukartka.pl, posiadająca konto klienta;

Konto klienta- baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych przez niego zamówień;

Koszyk– integralny element Sklepu Internetowego kukartka.pl, przy pomocy którego Klient przekazuje szczegóły zamówienia, w szczególności: rodzaj zamawianego produktu, określenie ilości egzemplarzy, adres dostawy, wybrany sposób wysyłki, formę płatności, dane do faktury, itd.;

Wyroby personalizowane– towary nieprefabrykowane, wykonane w oparciu o projekt przygotowany indywidualnie przez klienta lub na jego indywidualne życzenie, w tym według stworzonej przez niego specyfikacji lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności np. personalizowane kartki, kubki i inne towary zamawiane indywidualnie, przy wykorzystaniu projektów klientów)

 § 1. Zamówienie –  realizacja, formy płatności, dostawa

Zamówienie

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej //www.kukartka.pl.
 2. Informacje na stronach internetowych sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie internetowym kukartka.pl, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą wyboru  opcji „DO KOSZYKA”.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z właścicielem Sklepu Internetowego kukartka.pl. (Passion Cards Sp. z o.o.).
 4. Przy składaniu zamówienia, Klient dokonuje:

·        określenia rodzaju, typu oraz ilości zamawianego towaru;

·        wskazania adresu dostawy oraz odrębnie adresu, na jaki ma zostać wystawiona faktura (opcjonalnie);

·        określenia sposobu wysyłki;

·        wyboru formy płatności;

·        swój adres e-mail oraz telefon kontaktowy

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem zamówienia.
 2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych towarów) oraz sposobie porozumiewania się z klientem, łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami a także opłatach za transport i ewentualnych innych kosztach związanych z dostawą zakupionych towarów oraz ewentualnych kosztach zwrotu rzeczy, które Klient poniesie w razie odstąpienia od umowy.
 3. W momencie składania zamówienia Klient wyraźnie potwierdza, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W tym celu Klient używa przycisku z napisem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po złożeniu zamówienia Sklep Internetowy kukartka.pl przesyła na adres e-mail podany przez Klienta automatyczny list, zawierający zestawienie elementów zamówienia, w tym w szczególności opis przedmiotu zamówienia, cenę zakupu i koszty dostawy. Przesłany list stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. 

Płatność

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 
 2. płatność przy odbiorze gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej (tzw. opcja za pobraniem) - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego kukartka.pl
 3. przelew elektroniczny lub karta kredytowa – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy kukartka.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję - Platnosci.pl (czas weryfikacji nie zależy od Sklepu Internetowego Kukartka.pl);
 4. przelew bankowy – realizacja zamówienia rozpoczyna się po  zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego kukartka.pl; (wcześniej Klient otrzymuje informację o rachunku bankowym, na który powinien dokonać wpłaty).

 Dostawa

10.  Dostawa zostanie zrealizowana na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (adres dostawy nie musi być tożsamy z adresem Klienta).

11.  W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy Sklep Internetowy kukartka.pl nie ponosi odpowiedzialności za  opóźnienie w dostarczeniu,  niedostarczenie towaru lub brak  możliwości realizacji zamówienia.

12.  Sklep Internetowy nie odpowiada za niewłaściwe wykonanie zamówienia spowodowane podaniem błędnych danych przez Klienta.

13.  W przypadku wyboru opcji "zmiana przedmiotu zamówienia" lub "częściowa realizacja zamówienia" po dokonaniu przez Klienta zapłaty ceny i następnie dokonania wyboru towaru o niższej wartości w stosunku do pierwotnego zamówienia, Sklep Internetowy kukartka.pl zwróci Klientowi wynikającą z tego tytułu różnicę w cenie, w terminie 7 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta.

14.  W przypadku wyboru przez Klienta opcji "anulowanie całego zamówienia" po dokonaniu zapłaty ceny i następnie, Sklep Internetowy kukartka.pl zwróci Klientowi należność za towar w terminie 7 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta.

15.  Czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy kukartka.pl wynosi standardowo do 2 dni roboczych, liczonych od momentu przyjęcia zamówienia (w przypadku dokonywania płatności w formie przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową  liczonych od zaksięgowania  wpłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego kukartka.pl) do chwili przekazania zamówienia do wysyłki. Do wskazanego wyżej czasu należy dodatkowo doliczyć czas dostarczenia przesyłki do Klienta, z uwzględnieniem wybranej przez Klienta formy dostawy (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zgodnie z tabelą znajdująca się w zakładce "Koszty wysyłki").

16.  W trakcie odbioru towaru Klientowi przysługuje prawo sprawdzenia stanu technicznego przesyłki w obecności pracownika poczty/kuriera. Klient powinien zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia opakowania, w tym taśm zabezpieczających. Protokół z opisem uszkodzeń przesyłki sporządzony w obecności pracownika poczty/kuriera ułatwi Sklepowi Internetowemu kukartka.pl rozpatrzenie ewentualnej reklamacji. 

§ 2. Ceny towarów

1.      Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego kukartka.pl:

a)      zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b)      nie zawierają informacji o wysokości kosztów przesyłki;

2.      Ceną wiążącą i ostateczną danego towaru jest cena podana na stronie Sklepu Internetowego kukartka.pl przy towarze w chwili składania zamówienia przez Klienta;

3.      Kalkulacja całkowitej wartości zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta wyboru sposoby wysyłki  zamówienia oraz formy płatności;

4.      Sklep Internetowy kukartka.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian dotyczących cen towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zmiana cen produktów nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 § 3. Reklamacje,  odstąpienie od umowy

Reklamacje

1.      Na Sklepie Internetowym kukartka.pl. ciąży obowiązek dostarczania towarów bez wad.

2.      W przypadku jeżeli zakupiony towar posiada wady (jest niezgodny z umową), Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, wynikających z regulacji Kodeksu cywilnego.

3.      W przypadku, gdy zakupiony towar posiada wadę, Klient powinien złożyć reklamację do Sklepu Internetowego, opisującą niezgodność towaru z umową (opis wad) oraz ze wskazaniem roszczenia Klienta w stosunku co do rozpatrzenia reklamacji (wzór dokumentu reklamacji do pobrania tutaj). 

4.      W przypadku sprzedaży konsumenckiej, Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.,

5.      Klient powinien złożyć reklamację do Sklepu Internetowego (na adres:-Passion Cards Sp. z o.o., ul. Bukowska 41, 62-081 Wysogotowo). Wraz z reklamacją Klient powinien odesłać reklamowany towar. Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową ekonomiczną na koszt Sklepu Internetowego. Przesyłka winna być oznaczona widocznym dopiskiem „REKLAMACJA”

6.      Sklep Internetowy w przypadku reklamacji w zakresie sprzedaży konsumenckiej jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta zgłoszenia reklamacyjnego.

7.      W wypadku konieczności odesłania do sklepu towaru w związku z niezgodnością towaru z umową Sklep Internetowy zwraca klientowi koszty przesyłki zwrotnej na konto bankowe wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez klienta oraz pokrywa koszty ponownej dostawy towaru.

8.      Reklamacja może zostać nieuwzględniona w przypadku, gdy obejmuje naturalne zużycie towaru, uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkownika oraz inne przypadki, w których wada lub jej przyczyna nie istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

9.      Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Sklep Internetowy kukartka.pl oświadcza, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również na podstawie innych przepisów bezwzględnie obowiązujących na terenie Polski.


Odstąpienie od umowy

10.  Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w dalszej części Regulaminu (Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy), w terminie 14 dni, składając w tym zakresie oświadczenie na piśmie. Przy dokonywaniu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego(Wzór oświadczenia Klienta do pobrania tutaj). W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą.

11.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sklep Internetowy kukartka.pl wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

12.  Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

13.  Po skutecznym odstąpieniu od umowy przez Klienta winien on zwrócić otrzymane towary.  . Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Zwrot towaru powinien nastąpić do Sklepu Internetowego (na adres: Passion Cards Sp. z o.o., ul. Bukowska 41, 62-081 Wysogotowo). Przesyłka winna być oznaczona widocznym dopiskiem „ZWROT TOWARU”. Do zwracanego towaru prosimy o dołączanie dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura vat otrzymane przez Klienta wraz z przesyłką).

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

14.  Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w następujących wypadkach:

a)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

f)        dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy 

 

15.  Sklep Internetowy kukartka.pl jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

16.  Sklep Internetowy kukartka.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17.  Jeżeli Sklep Internetowy kukartka.pl nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

18.  Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy kukartka.pl, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

19.  Klient ma obowiązek zwrócić towar Sklepowi Internetowemu kukartka.pl lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

20.  Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sklep Internetowy kukartka.pl zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

21.  Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sklep Internetowy kukartka.pl nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach konsumenta, w szczególności dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu (patrz § 3p.10)

 § 4. Sprzedaż wyrobów personalizowanych

1.       Sklep Internetowy kukartka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wyrobów personalizowanych.

2.      W odniesieniu do wyrobów personalizowanych Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykorzystane w nich treści, zdjęcia, projekty graficzne itp.

3.      W szczególności Klienci ponoszą odpowiedzialność w sytuacji, gdy treści lub zdjęcia, umieszczone na życzenie Klienta na wyrobie, spowodowały lub prowadziłyby do naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich.

4.      Sklep Internetowy kukartka.pl nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub forma, w szczególności w zakresie użytych zdjęć, mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym również propagujących lub nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

5.      Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej wyrobu personalizowanego, tj. który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb(art. 38 pkt 3/ ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

§ 5. Newsletter Sklepu Internetowego kukartka.pl

 1. Każdy Klient ma możliwość otrzymywania Newslettera drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na jego otrzymywanie od Sklepu Internetowego kukartka.pl, jak również wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych wymaganych do realizacji tego celu (promocja produktów).
 2. W dowolnym momencie Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu wystarczy wysłać rezygnację przez wybór pola „wypisz się” znajdującego się na stronie www.kukartka.pl, a następnie po wpisaniu adresu mailowego, na który Newsletter był wysyłany wybrać pole „usuń”, więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w zakładce Polityka Prywatności.

 

§ 6. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym kukartka.pl przez podanie swoich danych osobowych Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym kukartka.pl. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy kukartka.pl.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Klientem w związku z realizacją umów zawartych przez Administratora danych. Podstawę przetwarzania danych Klienta osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający na przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.

 4. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów.

 5. Dane Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom. dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy realizacji umów, np. dotyczących obsługi prawnej, usług informatycznych, doradczych, niszczenia i przechowywania dokumentów, lub jeśli wynika to z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

 6. Dane osobowe nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 7. W zakresie w jakim dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora danych, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych – z przyczyn związanych ze  szczególną sytuacją Klienta.

 8. Klientowi przysługuje także prawo dostępu do danych oraz żądanie sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych Klient może także domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, Klient może żądać ich usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient może zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, przysługiwać będzie Klientowi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Dane kontaktowe Administratora danych:

   

  Adres do doręczeń Passion Cards Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Bukowska 41, 62-081 Przeźmierowo

  Tel.: 616245600

  E-mail: rodo@kukartka.pl

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym kukartka.pl są ważne tylko w ramach oferty internetowej (nie obowiązują w sklepach Kukartka) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepach Kukartka.
 2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego kukartka.pl wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymogów technicznych:

a/ Przeglądarki MS Internet Eksplorer w wersji 10.* i nowsze, Mozilla Firefox 28* i  nowsze oraz Opera 12.*i nowsze, Chrome 33.*

b/ rozdzielczość ekranu 1366x768px przy 32 bitowej palecie kolorów

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o  prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16 czerwca 2015 roku.
 3. SklepInternetowy kukartka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klient zostanie poinformowany i poproszony o akceptację tych zmian przy najbliższym logowaniu na stronę www.kukartka.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep Internetowy kukartka.pl, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie www.kukartka.pl. Treść nowego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kukartka.pl. Wskazać należy, iż  do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przez Klienta zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium